Kayseri Boşanma Avukatı, Yeni Hükme Yönelik Temyiz İstemlerinin Özel Dairesince İncelenmesi Gerektiği T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2017/ 7-3171 Karar: 2018 / 9 Karar Tarihi: 17.01.2018 ÖZET: Dosya üzerinde Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacak işlem bulunmamaktadır. Mahkemece yeni hükme Kayseri Boşanma Avukatı yönelik temyiz istemlerinin Özel Dairesince incelenmesi gerekir. O hâlde; dosya açıklanan hususlarda temyiz itirazları incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmelidir. (1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 17) (YHGK 15.02.2017 T. 2015/7-1347 E. 2017/273 K.) Temyiz İtirazları İncelenmek Üzere Dosyanın Özel Daireye Gönderilmesi Dava: Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Anadolu 10.

Kayseri Boşanma Avukatı

İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 06.11.2013 gün ve 2013/731 E., 2013/367 K. sayılı direnme kararının incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Hukuk Genel Kurulunun 15.02.2017 gün ve 2015/7-1347 E., 2017/273 K. sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece bozmaya uyularak karar verilmiş ve tekrar Hukuk Genel Kayseri Boşanma Avukatı Kuruluna gönderilmiştir. Hukuk Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü. İşçi Alacakları Davası Karar: Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, “davanın reddine” dair verilen direnme kararı, Hukuk Genel Kurulunun yukarıda esas ve karar numarası belirtilen kararı ile bozulmuş; mahkemece bozma ilamına uyularak yeni bir karar verilmiştir. Açıklanan hale göre dosya üzerinde Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılacak işlem bulunmamaktadır.

Kayseri Hukuk Bürosu

Mahkemece yeni hükme yönelik temyiz istemlerinin Özel Dairesince incelenmesi gerekir. O hâlde; dosya açıklanan hususlarda temyiz itirazları incelenmek üzere Özel Daireye gönderilmelidir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle Hukuk Genel Kurulunun bozma kararı üzerine mahkemece bozma ilamına uyularak Kayseri Boşanma Avukatı verilen kararın gereğinin yerine getirilmesi için dosyanın 9. Hukuk Dairesine Gönderilmesine, 17.01.2018 gününde oybirliği ile karar verildi. Feshin Geçersizliğinin Tespiti Ve İşe İade Davası T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2018/ 22-60 Karar: 2018 / 20 Karar Tarihi: 17.01.2018 ÖZET: “Kesin karar verme” ifadesinden, Yargıtay Özel Daire kararının kesin olduğunun amaçladığı.

Kayseri Avukat

Bu bakımdan Daire bozma kararının direnmeye konu edilemeyeceğini kabul etmek gerekir. Yasa koyucu burada açıkça, “Yargıtay’ca kesin olarak karara bağlanır” demek suretiyle, bozma kararına karşı direnme yolunu kapamış bulunmaktadır. Hâl böyle olunca; yerel mahkemece, Yargıtay Özel Daire bozma kararının kesin olduğu Kayseri Boşanma Avukatı ve direnme yolunun kapalı bulunduğu gözetilerek, Özel Daire bozma ilamına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı belirtilen bu değişik gerekçeyle bozulmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here